Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

250 000 kroner til Intro

Norges museumsforbund har delt ut gavemidler fra Sparebankstiftelsen DNB. 250 000 kroner ble tildelt MUST og formidlingsopplegget Intro.

MUST ble tildelt 250 000 kroner til museets felles formidlingsopplegg Intro. Intro er rettet mot elever i innføringsklasser ved læringssenter, mottaksskoler i videregående skole og norsk-introklasser ved universitetet.

Møt språket på museum
Formidlingsprogrammet er tilpasset elever som følger læreplan i Grunnleggende norsk for språklige minoriteter og tar opp krav til grunnleggende ferdigheter og kompetansemål herfra. Intro fungerer som et supplement til den ordinære klasseromsundervisningen. Gjennom programmet utvikler elevene sin språkkompetanse samtidig som de får en mulighet til å bli bedre kjent med byen og regionen.

Tre millioner kroner til Norges museumsforbund
Sparebankstiftelsen DNB ga i 2017 tre millioner kroner til Norges museumsforbund og prosjektet «Inkluderende museer - Kulturkunnskap og -arbeid som katalysator for god inkludering». Gavemidlene skulle brukes til prosjekter som har som formål å styrke likeverd og inkludering i museene, gjerne prosjekter som har som mål å utvikle nye metoder. Målet er å etablere, gjennomføre og evaluere ulike nyskapende tiltak som bruker medvirkning i kunst og kultur til å nå nye grupper. Midlene ble lyst ut i oktober 2017 med søknadsfrist 15. desember.

30 søknader
Det kom inn 30 søknader om midler på til sammen mer enn 6,6 millioner kroner. Søknadene ble saksbehandlet i sekretariatet i Norges museumsforbund og en innstilling ble overlevert en styringsgruppe bestående av nestleder i styret i Norges museumsforbund John Olsen og styremedlemmene Alfhild Skaardal, Tora Hultgren og Lars Magne Andreassen. Søknadene med sekretariatets innstillinger ble behandlet i møte 14. februar, og det ble besluttet å dele ut vel 2,4 millioner kroner av gavemidlene til 17 ulike prosjekter. De resterende midlene skal benyttes til workshop, sluttkonferanse, erfaringspublikasjon samt oppfølging og evaluering av prosjektet.


Les mer om tildelingene på nettsiden til Norges museumsforbund!
intro_must.jpg#asset:3645