KRM

Museum Stavangers årbok 2020

Vi har gleden av å presentere museets årbok årgang 130, 2020

Artiklene belyser ulike sider ved Stavangers og Rogalands natur og historie, og viser tverrfagligheten i museet.

Fremmede arter truer økosystemet
Temaet i artikkelen Fremmede arter i Rogaland av Rudolf Svensen og Alf Tore Mjøs ved naturhistorisk avdeling er svært aktuelt. De viser hvordan ulike innførte og invaderende arter i Rogaland påvirker naturen og truer økosystemet. Avdelingens arbeid med å kartlegge den nye trusselen Havnespy (Didemnum vexillum) er et eksempel på en slik ny trussel, som også har fått mye oppmerksomhet i media.

Hjelp til bygningsvern

I artikkelen Rehabilitering i Trehusbyen: Nå er det blitt enkelt å legge listen høgt! er det Stavangers bygningsarv og trehusbyen som står sentralt. Michael Heng ved avdeling for bygg og samling i MUST og byantikvar Hanne Windsholdt i Stavanger kommune har laget en plakat som skal hjelpe huseiere med å vedlikeholde trehus fra ca. 1890-1920. Den har tegninger av listverk og fasadedekor i en målestokk som gjør at man kan hente ut rette mål for å liste dører og vinduer. Plakaten fås gratis ved henvendelse til Stavanger kommune.

Glemte kulturminner frem i lyset
I artikkelen Ålefangsten – glemte spor fra en myteomspunnet virksomhet av Arild Skjæveland Vivås ved Stavanger maritime museum og Frans-Arne H. Stylegar er det kulturhistorien til lokal ålefangst som står på agendaen. Det har vært fisket ål langt tilbake i tid i vår region, men temaet har vært lite utforsket. Nylig har det blitt kjent at det finnes mange synlige kulturminner fra ålefiske på Høg-Jæren og i Dalane. Artikkelen tar for seg den spesielle fisken som ressurs i historisk og regionalt perspektiv, og drøfter forekomsten, bruken av, og alderen til ulike fiskeanlegg.

Hva sto på Domkirkehøyden før Domkirken?

Arne Kvitrud har i en rekke artikler i Museum Stavangers årbok tatt for seg eiendomsforhold og bygningsutvikling i Stavanger i middelalderen og i tidlig moderne tid. I årets artikkel Domkirkehøyden på 1000-tallet undersøker han om det har stått en trekirke der før Domkirken ble bygd. Basert på funn fra tidligere arkeologiske undersøkelser og andre kilder rekonstruerer Kvitrud forholdene før 1100 og foreslår plasseringen av en liten trekirke under Domkirkens nåværende kor.

Årbokserien avsluttes med 130. årgang

Denne utgaven avslutter årbokserien i den form den vi har hatt fram til årgang 2020. Fra neste år vil vi publisere museets årsmelding, regnskap og årsberetning på museets hjemmesider og i egen publikasjon.

Redaksjonen for årboken har bestått av Anne Tove Austbø, Håvard Husebø og Vibece Salthe. Vi takker forfatterne, grafisk formgiver Petter Dimmen og andre bidragsytere for godt samarbeid.