KRM

Museum Stavangers forskning publisert i Norsk Museumstidsskrift

Artikler av May Tove Nyrud og Hege Stormark tar for seg tema innenfor pressehistorie og barn som publikumsgruppe.

De to artiklene er publisert i Norsk Museumstidsskrift 1/2018.

Nyruds artikkel «Avisillustrasjoner i Stavanger 1893–1940» tar for seg forekomsten av illustrasjoner i Stavanger-aviser. Avisenes illustrasjoner eksisterer ikke i et visuelt tomrom, men er del av en større kontekst av visuell kultur og historie. Denne artikkelen ser særlig på bruken av rastrert fotografi i Stavanger 1893–1940. Hvordan utviklet bruken av illustrasjoner og avisenes visuelle uttrykk seg, og hvordan forholdt praksisen seg til nasjonale utviklingstrekk, og til utviklingen i annen visuell kultur i Stavanger i samme tidsrom? Med Stavanger Aftenblad som hovedcase peker artikkelen på hovedtrekk i bruken av illustrasjoner i det redaksjonelle stoffet og annonsestoffet, og hva dette kan si om menneskene og samfunnet som omga avisene. Dermed er artikkelen et bidrag til kunnskapen om en lite kjent del av eldre norsk pressehistorie.

Den andre artikkelen, «Barnets plass som besøkende i norske museer fra 1950-tallet til i dag», er forfattet av Hege Stormark. Hennes analyse av skiftende holdninger til barn som publikumsgruppe er basert på en studie av bransjebladet Museumsnytt, fra første årgang i 1951 til i dag. Funnene i bladet blir brukt som holdepunkter for vurdering av måter museene har forholdt seg til barn på. Barnets plass som besøkende diskuteres opp mot generelle endringer i synet på barn som samfunnsborgere, slik det framkommer i den historiske barneforskningen. Også teori om endringer i museets rolle blir trukket inn i analysen. Publikumsgruppen barn har gått fra en passiv til en aktiv rolle, er blitt deltakere og har fått en naturlig plass i museet på linje med voksne. Barn og voksne har nærmet seg hverandre, og barn som besøkende er blitt en like viktig gruppe i museene som voksne.

Vi er svært stolte av våre kollegaers arbeid, ikke minst fordi det er krevende å frambringe ny kunnskap i en travel museumshverdag hvor mer publikumsrettede aktiviteter ofte får førsteprioritet. I lederen poengterer også redaksjonen i Norsk Museumstidsskrift at det kreves målrettet arbeid både av den enkelte ansatte og i virksomheten for prioritere forskning og publisering av resultatene i vitenskapelige artikler. Forskningskoordinator i MUST, Anne Tove Austbø viser til at museet har en overgripende og økende satsing på forskning, hvor det år for år er satt i gang organisatoriske og strategiske tiltak. Ikke minst har MUSTs forskningsplan for perioden 2018-2023 vært viktig.

Artiklene kan leses her: https://www.idunn.no/norsk_mus...

Anne Tove Austbø